İmha Politikası

KANATLI ULUSLARARASI LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

 

Amaç

 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti. (“Kanatlı Lojistik”) tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kanatlı Lojistik, işçileri, işçi adayları, tedarikçi çalışanları, tedarikçi yetkilileri, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasına önem vermektedir.

 

Kişisel Verileri Nerede Kaydediyoruz ?

 

Kişisel veriler, aşağıda listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

 

Elektronik Ortamlar

 

Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb

 

  • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.)
  • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlikü duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. ) 
  • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)ü
  • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)ü
  • Optik diskler (CD, DVD vb.)ü
  • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafızaü Kart vb.)   
  • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

Elektronik Olmayan Ortamlar

 

  • Kâğıt
  • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları,ü ziyaretçi giriş defteri)
  • Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 

 

Saklamaya İlişkin Açıklamalar

 

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

 

Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

 

Kanatlı Lojistik faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar. 

 

·İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.

·İletişi süreçlerinin yürütülmesi

·Güveliğin sağlanması.

·  İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.

·VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek. 

·Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak. 

·Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·  İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

 

İmhayı Gerektiren Sebepler

 

·  İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

·  Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması, 

·Kanunun 11. maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Sibel Uluslararası Taşımacılık tarafından kabul edilmesi, 

·Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması, 

·Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

 

Durumlarında Kanatlı Lojistik, tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanatlı Lojistik mevzuatta öngörülen teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Teknik Tedbirler

 

Kanatlı Lojistik tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır: 

 

·Sızma (Penetrasyon) testleri ile Kanatlı Lojistik bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır. 

·Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.

·Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.

· Bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır. 

·Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır. 

·Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır. 

· Kanatlı Lojistik içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır. 

·Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır. Kanatlı Lojistik silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır. 

·Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için Kanatlı Lojistik tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.

·Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.  Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.

·Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır. 

·Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır. 

·Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır. Kanatlı Lojistik internet sayfasına erişimde güvenli protokol (HTTPS) kullanılarak SHA 256 Bit RSA algoritmasıyla şifrelenmektedir. 

·Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir.

·  Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır. 

·Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, 

·Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir. 

·Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir.

 

İdari Tedbirler

 

Kanatlı Lojistik tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır: 

·İşçilerin niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri ve ilgili mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir. 

· Kanatlı Lojistik tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır. 

·Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır. 

·Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kanatlı Lojistik tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir. 

·Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.

· Kanatlı Lojistik içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.

·İşçilere yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

 

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Kanatlı Lojistik tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle silinir:

 

 

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 

 

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

 

Kişisel verileriniz, aşağıdaki yöntemlerle yok edilir.

 

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

 

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 

Saklama ve imha süreleri aşağıdaki gibidir.

 

Kişisel Veri

Saklama Süresi

İmha Süresi

Kimlik Verisi

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İletişim Verisi

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Lokasyon Verisi

5 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Özlük Verisi

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hukuki İşlem Verisi

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Müşteri İşlem Verisi

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

6 ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İşlem Güvenliği Verisi

5 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Mesleki Deneyim Verisi

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

6 ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sağlık Verileri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Veriler

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

 

Periyodik İmha Süresi

 

Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince Kanatlı Lojistik periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir.

 

Politikanın Güncellenmesi

 

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

 

 

Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.             

Yeni fırsatlardan haberdar olmak için, bültenlerimize kaydolun.