Kamera Kaydı Aydinlatma Metni

KANATLI ULUSLARARASI LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ                  KAMERA KAYIT SİSTEMİ AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti. ("Kanatlı Lojistik") lokasyonlarında kullanılan kamera sistemi vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.kanatlilojistik.com.tr/ adresinde yer alan Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan erişilebilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Toplanan kamera kayıt bilgileri, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Kanatlı Lojistik’e  ait lokasyonların ve Kanatlı Lojistik ile ilişkisi bulunan ilgili kişileri güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı


Toplanan kişisel veriler, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Kanatlı Lojistik ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Kanatlı Lojistik’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları ve Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlar dahilinde Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti. tedarikçileri ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kamera sistemi vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması


Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti . başvuru formu ile veya Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti. “Barbaros Mah. Oymak Cad. No.10/81 Kocasinan / Kayseri”   adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da kanatlilojistik@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak göndererek iletebilirsiniz


Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.kanatlilojistik.com.tr/ adresinde yer alan Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti. KVKK Politikasında belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


Saygılarımızla,

Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti                

Yeni fırsatlardan haberdar olmak için, bültenlerimize kaydolun.