Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KANATLI ULUSLARARASI LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ                ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI


1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti. (“Kanatlı Lojistik") olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.


2. Hangi Kişisel Verileriniz?

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kanatlı Lojistik tarafından kamera kayıt sistemi, ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi ve benzer kanallar vasıtasıyla toplanan, kimlik ve iletişim verilerinden oluşmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı


KVKK mevzuatı başta olmak üzere ve ilgili diğer mevzuat kapsamında mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması ve Kanatlı Lojistik ’in  meşru menfaatleri ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

Söz konusu faaliyetler kapsamında Kanatlı Lojistik tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kanatlı Lojistik tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.kanatlilojistik.com.tr/ internet adresinden KVKK Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

4.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Kanatlı Lojistik tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; gerekli hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.


5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kanatlı Lojistik tarafından kamera kayıt sistemi, ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi ve benzer kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4.2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


6. KVKK’nın 11. maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız


KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


Siz değerli ziyaretçilerimiz, kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerinizi ilgili kişi, kişisel veriler ile ilgili talebini KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti                 başvuru formu ile veya Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti. -  Barbaros Mah. Oymak Cad. No: 10/81 Kocasinan / Kayseri  adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da kanatlilojistik@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

 

Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti. talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kanatlı Lojistik Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Saygılarımızla,

Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti.              

Yeni fırsatlardan haberdar olmak için, bültenlerimize kaydolun.