Tedarikçi Aydınlatma Metni

KANATLI ULUSLARARASI LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.  KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ TEDARİKÇİ AYDINLATMA BEYANI
 

Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında “İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, SGK teşvikleri, finans ve iş yönetimi sektöründe gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz müşterilerimizi, iş bağlantılarımızı ve internet sitemizi kullanan kullanıcılarımızı aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

 

Lojistik sektöründe verdiğimiz hizmetler kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 

1.      Kimlik bilgileri

2.      İletişim bilgileri

3.      Müşteri işlem

4.      Lokasyon Verisi

 

Veri Kategorisi

Kimlik Bilgileri

Açıklama

Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır

İşçilerden,  şirket ortaklarından, stajyerlerden, tedarikçi çalışanı, yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişilerden toplanmaktadır.  

İçerik

İsmi-soyisim, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, SGK sicil numarası, kimlik fotokopisi, imza gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikâyetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Veri Kategorisi

İletişim Bilgileri

Açıklama

Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır

İşçilerden,  şirket ortaklarından, stajyerlerden, tedarikçi çalışanı, yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişilerden toplanmaktadır.   

İçerik

Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta adresi ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

Açıklama

Müşterilerin talep, fatura, kaşe-imza bilgileri ile tedarikçilerin kaşe-imza bilgileri.

Kimden toplanır

Tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişilerden toplanmaktadır.

İçerik

Müşterilerin talep, fatura, kaşe-imza bilgileri ile tedarikçilerin kaşe-imza bilgileri.

Verinin toplanma amacı

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Nedeni Nedir?

 

Kişisel verileri, lojistik sektöründe gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz kapsamında; ilgili mevzuattaki yükümlülüklerimizden (hukuki yükümlülük), sözleşmesel ilişkilerden, kanunlarda bulunan yükümlülüklerden ve meşru menfaatlerimizden kaynaklanan nedenlerle işlemekteyiz.

 

Verilerinizi Ne Şekilde Topluyoruz?

 

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla ya da toplantı / görüşmeler vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişiye Aktarımı

 

Kişisel verileriniz; gerekli durumlarda, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimiz gereğince, yasal düzenlemelerde belirtilen hallerde bir mahkeme kararı ile veya kanunen açıkça yetkili kılınan idari merciin talebiyle yetkilendirilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır. Bunların yanı sıra iş faaliyetlerimizin idamesi amacıyla iş ortakları ve ilgili üçüncü taraflarla da paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

 

Kişisel verileriniz yalnızca aşağıda sınırlı olarak sayılan hallerden birisinin mevcut olması halinde yurt dışına aktarılabilir:

 • Açık rızanız var ise,
 • KVKK’de öngörülen haller ve veri aktarılacak ülkede yeterli koruma mevcut ise
 • KVKK’de öngörülen haller ve verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma mevcut olmamasına rağmen, yeterli korumanın sağlanacağına dair ilgili ülke tarafından verilen bir taahhüt ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) izni mevcut ise.

 

Kişisel Verilerinize Ait Saklama Süreleri

 

Kişisel verilerinize ait saklama süreleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta yer alan bir hüküm ile verinin saklanmasına ilişkin bir süre belirlenmiş ise verinin, en az bu süre kadar saklanması gerekmektedir. Söz konusu veriler belirlenen sürenin sonunda silinmektedir.
 • İşlediğimiz verinin saklanmasına ilişkin olarak kanunen bir süre belirlenmemiş ise söz konusu veri; aramızdaki ilişki gereğince ve sizinle taraf olduğumuz sözleşmede belirlenen süre boyunca saklanmakta olup, işbu ilişkinin sona ermesi veya sözleşmede belirlenen sürenin dolması halinde -talebiniz gerekmeksizin- silinmektedir.
 • Verilerin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta bir süre öngörülmesi ve söz konusu verilerin bu süreden önce silinmesinin tarafınızca talep edilmesi halinde bu talebiniz gerçekleştirilememektedir. Verilerin saklanmasına ilişkin sürenin mevzuatta belirlenmediği hallerde, verilerin silinmesine yönelik talebiniz mevcut ise verileriniz derhal ve en geç 30 gün içerisinde silinmektedir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar

 

Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar aşağıda yer almaktadır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi,
 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep edilmesi,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğunun ve bu amaca riayet edilip edilmediğinin öğrenilmesi,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı kişilerin öğrenilmesi,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesinin talep edilmesi,
 6. KVKK hükümleri uyarınca, kişisel verilerinizin silinmesinin veya yok edilmesinin talep edilmesi,
 7. Eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep etmeniz halinde bu durumun, verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesinin talep edilmesi,
 8. Kişisel verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir durumun meydana gelmesi halinde bu duruma itiraz edilmesi ve
 9. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde söz konusu zararın giderilmesinin talep edilmesi.

 

Hakların Kullanımı

 

Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmaya yönelik taleplerinizi, KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya  Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti. başvuru formu ile veya  Barbaros Mah. Oymak Cad. No:10/81 Kocasinan/ Kayseri  adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da kanatlilojistik@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

 

İletilen bilgi ve belgelerde yanlışlık/hata olması veya başvurunun yetkisiz olması halinde ilgili başvuruyu reddetme hakkımız saklı tutulmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Taleplere Cevap Süresi

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, değerlendirmekte ve taleplerinizin tarafımıza ulaştığı günden itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplamaktayız. Söz konusu talebinize yönelik cevabımızın olumsuz olması halinde belirttiğiniz adrese gerekçeli ret sebeplerini, elektronik posta veya posta yolu ile göndermekteyiz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile İlgili Daha Detaylı Bilgiyi Nasıl Alabilirsiniz?

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizdeki “Başvuru Formu” ile bize istekte bulunabilirsiniz.

Kanatlı Uluslararası Lojistik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti .              

Yeni fırsatlardan haberdar olmak için, bültenlerimize kaydolun.